Reglement.

 VOLKSTUINVERENIGING “HELLEVOET”

Opgericht 12 november 1963

Koninklijk goedgekeurd 3 juni 1971

Dit huishoudelijk reglement is samengesteld overeenkomstig het bepaalde in de statuten.                 

Artikel 2        

Onder volkstuin wordt verstaan een perceel grond behorende  tot een tuincomplex dat uitsluitend voor het kweken van groente, fruit en bloemen wordt benut voor eigen gebruik.

 Artikel 3        

Personen die lid van de vereniging wensen te worden en minimaal 18 jaar oud zijn dienen zich schriftelijk aan te melden bij het secretariaat van de vereniging. Het bestuur plaatst de namen in volgorde van inschrijving op een wachtlijst nadat het inschrijfgeld en de contributie voor  het lopende jaar zijn voldaan. Het bestuur zal hem/haar een tuin toewijzen zodra deze  beschikbaar is. Het is bevoegd in bepaalde gevallen van de volgorde af te wijken en/of een kandidaat-lid het lidmaatschap te weigeren.

 Artikel 4        

Aan elk kandidaat-lid worden de statuten en het huishoudelijk reglement eenmalig kosteloos verstrekt. Hij/zij verbindt zich aan de daarin opgenomen bepalingen te onderwerpen.                           

Tuinen, huurvoorwaarden en opzeggingen.

Artikel 5       

Elk lid krijgt een tuin toegewezen, waarvan de grootte door het bestuur wordt bepaald. Het lid is verplicht de contributie en de grondhuur voor het lopende jaar geheel te voldoen binnen de daarvoor gestelde tijd. Het bedrag van de contributie en de grondhuur worden op de algemene vergadering vastgesteld.

 Artikel 6       

De opzegging van het lidmaatschap moet uiterlijk drie  maanden voor het beëindigen van het lopende jaar schriftelijk geschieden. Indien dit niet tijdig heeft plaats gevonden is men verplicht de contributie en de grondhuur over het daar op volgend jaar nog te voldoen. Alles wat zich op de tuin bevindt moet voor 1 januari van het komende jaar verwijderd zijn. Indien er sprake is van overname van opstallen zal in  overleg tussen de verkoper en het bestuur in alle redelijkheid een overnamesom worden overeengekomen. Het bestuur kan het object aanbieden aan een kandidaat-lid. Gaat deze akkoord met een overname dan wordt de verkoopsom minus 10% overgedragen aan de verkoper. Deze 10% komt ten gunste van de algemene middelen van de vereniging. Blijkt een en ander niet verkoopbaar dan zal de opzeggende partij alsnog voor 1 januari van het komende jaar de tuin ontruimd dienen op te leveren, tenzij met het bestuur anders is overeengekomen.                                               .

Artikel 7       

Ieder lid heeft de vrije beschikking over de aan haar of hem toegewezen tuin doch is verplicht deze van de aanvang af in de goede staat van onderhoud te brengen en te houden. Een schoonheidscommissie, op de jaarvergadering uit de leden aangewezen, is belast met het toezicht hierop en zal tijdens het tuinseizoen minimaal  2  keuringen verrichten. Van het resultaat zal een rapport opgemaakt worden dat zal worden gepubliceerd. Dit kan geschieden in de tuinkrant  of op het mededelingenbord. Het bestuur zal de leden die in gebreke blijven hun tuin goed te onderhouden, hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en bij voortdurende nalatigheid de tuinhuur opzeggen.

Artikel 8      

Elk lid zal de tuin ordelijk bewerken en gebruiken en deze noch geheel, noch te dele in gebruik aan anderen afstaan of in huur geven, tenzij met schriftelijke toestemming van het bestuur.

Artikel 9 

Het onderhouden van de paden voor en naast de tuinen behoort tot de taak van de huurders van de aanliggende tuinen.

Artikel 10 

Elk lid zal alle nodige maatregelen treffen tot het weren van ongedierte. Ook zal hij/zij zorg dragen dat noch door hem, noch door zijn huisgenoten of gasten overlast aan andere leden wordt aangedaan.

Artikel 11     

Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van het bestuur een tuinhuis, schuur of andere opstallen te bouwen of te verbouwen. Evenmin is toegestaan tuinafscheidingen van prikkeldraad, doornhaag of bramenstruik te maken. Tuin afval en mest moeten achter in de tuin op een vanaf de paden onzichtbare wijze worden opgeborgen. Tevens na toestemming bebouwing mag er geen beton worden  gestort en moet de bebouwing tenminste 1 meter van de tuingrens worden geplaatst. 

Artikel 12      Het is ieder lid verboden om:

                       A greppels te graven door of langs paden.

                       Be buiten de tuin afval te werpen en de sloten en paden te verontreinigen.                                

                       Ce afrasteringen te verbreken of te beschadigen en grenspalen te verplaatsen.

                       De  waterkeringen te maken of in de paden te graven.

                       Ee duiven, kippen, konijnen of andere dieren op de tuin te houden.

                       Fe  lozingen op de sloten te doen.

   Ge de hagen, bomen, heesters en andere eigendommen van de vereniging te snoeien of te beschadigen

                       He de tuin van een ander lid te betreden zonder diens toestemming of op enigerlei wijze iets te doen op diens tuin

                       Ie  geluidsoverlast aan medetuinders te bezorgen.

Bestuursleden en de daarvoor aangewezen functionarissen hebben altijd toegang tot de tuinen uitsluitend ter controle op de naleving van de reglementaire bepalingen.

Artikel 13   

Elke handel op het complex anders dan met door het bestuur aangewezen leveranciers, is verboden.

Artikel 14 

Het berijden van de paden op het complex is verboden voor alle gemotoriseerd verkeer. In bijzondere gevallen beslist het bestuur.

Artikel 15  

Het is ten strengste verboden om op het complex afval door middel van een open vuur te vernietigen, bij overtreding hiervan zal de eventueel hieruit voortvloeiende door de gemeente, politie of rechter aan de vereniging opgelegde boete  evenals de verhaalkosten worden doorberekend naar de  overtreder

Bovendien kan artikel 17 van dit reglement worden toegepast.

Artikel 16     Het is niemand toegestaan op het complex:

                      Ae loslopende honden te brengen of te houden.

                      Be politieke propaganda te maken.

                      Ce te collecteren zonder toestemming van het bestuur.

 Artikel 17 

Leden die hun tuin verwaarlozen, hun contributie niet op de gestelde tijd betalen, handelen in strijd met de  reglementen en besluiten, anderen aanhoudend zonder noodzaak hinderen, overlast veroorzaken of zich  andermans goed toe-eigenen, kunnen door het bestuur toegang tot het complex worden ontzegd. Zo nodig kan het lidmaatschap en de grondhuur overeenkomst tussentijds door het bestuur worden beëindigd. De al betaalde contributie en de grondhuur worden in geen geval terug betaalt.

Artikel 18  

Het complex is gedurende het gehele jaar geopend. Het verblijf op de tuinen gedurende de nacht is niet toegestaan zonder vergunning van het bestuur. Het bestuur is verplicht, indien de goede orde of zedelijkheid dit vordert, het verblijf aan bepaalde personen te verbieden en deze zo nodig van het complex te laten verwijderen.

Bestuuraangelegenheden.

Artikel 19  

Het bestuur bestaat uit ten minste 5 leden. Het kan zo nodig met meerdere leden worden uitgebreid, echter onder voorwaarde, dat er steeds een oneven aantal leden in het bestuur zitting nemen. Zij worden gekozen voor de tijd van 3 jaar treden om toerbeurt na iedere zittingsperiode af. Allen zijn terstond herkiesbaar. Elk jaar treedt een lid van het dagelijks bestuur af en een derde deel van de overige bestuursleden.

                   Het bestuur kan bestaan uit:

·                Een eerste voorzitter en een tweede voorzitter

·                Een eerste secretaris en tweede secretaris

·                Een eerste penningmeester en een tweede penningmeester

·                En een algemeen adjunct

De eerste voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Zij worden in functie gekozen, de overige functies worden door het bestuur onderling verdeelt.

Artikel 20 

Om tot bestuurslid gekozen te worden moet men blijk hebben gegeven voor die

functie geschikt te zijn. Leden die hun zaken rechtstreeks of zijdelings belang 

 hebben bij het tuinwezen kunnen niet als bestuurslid gekozen worden.

Artikel 21   

De eerste voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen. Hij is verplicht  toe te zien, dat de statuten en het huishoudelijk reglement worden nageleefd en dat de besluiten, die op de algemene ledenvergadering worden genomen, worden uitgevoerd.

Hij is verplicht de overige bestuursleden en de leden van de vereniging hierop te

controleren en is dus mede aansprakelijk voor de nalatigheid van de andere

bestuursleden voor zover hij deze had kunnen voorkomen of goedmaken. Bij ontstentenis treedt de tweede voorzitter in alle rechten en plichten.

Artikel 22

De eerste secretaris is belast met de gehele correspondentie en de administratie

van de vereniging. Hij maakt de notulen op en brengt verslag uit van en over de vereniging. Bij ontstentenis treedt zijn vervanger in alle rechten en plichten.

Artikel 23  

De eerste penningmeester is belast met het financieel beheer. Hij int de contributies en andere gelden en houdt hiervan nauwkeurig boek, op de wijze

zoals door het bestuur is bepaald. Hij zal de gelden, goederen en waarden van de vereniging gescheiden van zijn eigene bewaren.

De eerste penningmeester is te allen tijde verplicht aan het bestuur of aan de

gene die door het bestuur daartoe is gemachtigd alle inlichtingen betreffende zijn

beheer te verschaffen, inzage te geven in alle bescheiden, die hierop betrekking hebben als mede kascontrole toe te staan. Het beleggen van de gelden geschiedt  zoals door het bestuur is bepaald.

Hij is gerechtigd alle gelden voor of namens de vereniging te ontvangen en

daarvoor kwijting te verlenen en of het doen van uitgaven van de vereniging worden gerekend of welke door het bestuur zijn goedgekeurd.

Hij zal niet meer kasgeld onder berusting hebben dan voor deze

 uitgavendringend nodig is. De controle op de geldmiddelen, welke zich ook zal  

 uitstrekken over de  doelmatigheid van het gevoerde financiële beleid zal worden  

 opgedragen aan een commissie van ten hoogste drie leden, waarvan jaarlijks een

 lid aftredend is.

De benoeming van deze commissie geschiedt door de algemene

 ledenvergadering. De kascontrole geschiedt minimaal eenmaal per jaar

 voorafgaand aan de algemene ledenvergadering.

De tweede penningmeester is de eerste penningmeester desverlangd bij de uitoefening van diens functie behulpzaam en vervangt hem in alle ontstentenis.

Artikel 24

De algemene adjunct verleent medewerking in alle verenigingszaken en vervangt

de andere bestuursleden bij hun afwezigheid. Ook kan het bestuur hem een bijzondere taak opdragen.

Artikel 25

Een bestuurslid dat herhaaldelijk blijk geeft van ongeschiktheid en/of nalatigheid  kan door het bestuur worden geschorst als bestuurder tot de eerstvolgende

ledenvergadering. Op deze vergadering wordt een nadere beslissing genomen. De voorzitter kan dan een bestuurslid dat zich ernstig misdraagt of zich aan grove

nalatigheid heeft schuldig gemaakt schorsen als bestuurder tot de eerstvolgende bestuursvergadering. Bij tussentijds aftreden of schorsing is het betreffende

bestuurslid verplicht alle onder zijn berusting zijnde eigendommen van de

vereniging alsmede bescheiden onverwijld aan het bestuur over te dragen.

Artikel 26 

Het is aan bestuursleden ten strengste verboden het behandelde op de

bestuursvergaderingen en/of andere besprekingen aan derden mede te delen.

Vergaderingen.

Artikel 27  

 In een jaarlijks te houden ledenvergadering zullen worden behandeld.

A.   Het jaarverslag van de secretaris.

B.   Het jaarverslag van de penningmeester.

C.   Het verslag van de kascontrolecommissie.

D.   De verkiezing van bestuursleden en de benoeming van leden van de kascontrolecommissie.

E.   De voorziening in eventuele vacatures in andere commissies.

F.    Die zaken welke op voorgeschreven wijze op de agenda voor deze vergadering zijn ingebracht.

Voorstellen voor deze vergadering moeten 14 dagen van te voren bij de  

secretaris worden ingediend. De convocatie voor de vergadering zal ten minste

3  weken te voren aan de leden worden toegezonden of bekend worden gemaakt in het orgaan van de vereniging. De najaarsvergadering wordt uiterlijk in de maand december gehouden.

Artikel 28 

Het bestuur schrijft een ledenvergadering uit zo vaak als het dat voor de goede gang van zaken in de vereniging nodig acht.

De agendapunten worden in de convocatie behoorlijk vermeld. De voorzitter heeft het recht de beraadslagingen over een agendapunt te sluiten tenzij de

volstrekte meerderheid van de in de vergadering aanwezige leden zich hiertegen bezwaar maakt.

Artikel 29 

Kandidaten voor het bestuur moeten op schriftelijke voordracht, getekend door tenminste drie leden, uiterlijk twee uur voor de aanvang van de vergadering bij de secretaris zijn ingediend. Het bestuur is dan verplicht hiervan op de vergadering mededeling te doen.

Artikel 30

Over personen wordt schriftelijk, over zaken kan mondeling worden gestemd,

tenzij de voorzitter een schriftelijk stemming wenselijk of noodzakelijk acht. Bij

staken van de stemmen kan de voorzitter een herstemming verlangen. Staken de

stemmen opnieuw dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij schriftelijke stemming wijst de voorzitter een stembureau drie aan als

stembureau. Dit stembureau beslist over de geldigheid van elk stembiljet, terstond nadat dit is geopend.

Artikel 31

Door de vereniging kunnen verschillende commissies in het leven worden

geroepen, zoals een inkoop-, tuin-, tentoonstellingscommissie enz.

Een bestuurslid van de vereniging fungeert als voorzitter. Alle commissies zijn

gebonden aan een reglement waarin de rechten en plichten zijn omschreven. Dit reglement wordt door het bestuur vastgesteld.

Schorsing en ontzegging.

Artikel 32 

Wanneer een lid of bestuurslid de belangen van de vereniging niet naar behoren

behartigt of handelingen pleegt in strijd met de goede zeden en gewoonten en daardoor de naam van de vereniging in gevaar  heeft gebracht, kan hij/zij door het bestuur worden geschorst. De betrokkene moet in de gelegenheid worden gesteld de bestuursvergadering waarin over de schorsing wordt gesproken bij te

wonen en heeft daar het recht zich te verdedigen.

Op de eerstvolgende ledenvergadering na de bestuursvergadering, waarin tot

Schorsing is besloten, moet deze aan de leden worden voorgelegd. Geschiedt dit

niet dan is de schorsing met ingang van de dag na die ledenvergadering

opgeheven. De ledenvergadering beslist over opheffing van de schorsing of

ontzetting uit het lidmaatschap. Ook op deze vergaderingheeft de betrokkene recht van toegang en verweer.

Artikel 33

Wijzigingen van dit reglement kan alleen geschieden op een speciaal voor dit

Doel bijeengeroepen algemene ledenvergadering of op de normale

jaarvergadering met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen.

Hellevoetsluis,29 november 1996 

                                      AANVULLING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Artikel 34 

Het is niet toegestaan om sofharddrugs producten op het volkstuin complex te kweken of te verhandelen. Bij overtreding hiervan zal het lidmaatschap per direct worden  opgezegd. Dit ter aanvulling van artikel 2 van het huishoudelijk reglement.

Artikel 35 

Personen die geen lid van de V.T.V. Hellevoet zijn mogen alleen onder begeleiding van een tuinlid het volkstuin complex betreden. Dit geldt voor maximaal 2 personen. Het bestuur is gerechtigd om bepaalde personen op het complex te weigeren. Als men met meerdere mensen het complex wil betreden moet men toestemming vragen aan het dagelijks bestuur.

Artikel 36 

Als een lid van de volkstuin langer dan 3 weken met vakantie gaat moet hij/zij dit   melden  aan het bestuur wie zijn tuin dan gaat bijhouden. Dit om vervuiling op zijn te voorkomen. Het tuinlid blijft wel gewoon verantwoordelijk voor zijn tuin.

Artikel 37 

Leden van de volkstuinvereniging die hun kinderen mee naar hun tuin brengen zijn

verplicht de kinderen op hun eigen tuin te houden. Dit om overlast voor hun mede volkstuinders tot een minimum te beperken.

Dit ter aanvulling van artikel 8 van het huishoudelijk reglement.

Hellevoetsluis, november 2003.

Artikel 38      

Het is toegestaan ,dat de leden op hun eigen tuin mogen barbecueën onder de volgende strikte voorwaarden :geen overlast veroorzaken,geen extreme rookpluimen,geen afval of rommel laten liggen,geen harde muziek en tot max. 8 personen is akkoord,meerdere personen op aanvrage bij het bestuur. Bij overlast volgt een waarschuwing en bij herhaling hiervan zullen  door het bestuur sancties genomen worden conform het huishoudelijk reglement van VTV Hellevoet(art 17)

Artikel 39 

Het gebruik van leidingwater om plantjes water te geven is alleen toegestaan met

gieters. Voor het vervoer is het de leden toegestaan gebruik te maken van een

kruiwagen. Dit artikel is bedoeld om verspilling van water te voorkomen.

Hellevoetsluis, maart 2007.

Artikel 40  

Elk nieuw lid moet naast contributie en inschrijfgeld ook nog  50 euro borg betalen. Indien

het lidmaatschap voor oktober wordt opgezegd en de tuin schoon wordt achtergelaten, wordt de borg terug betaald.

Hellevoetsluis, 17 december 2008

Reglement algemeen werk 

REGLEMENT COMMISSIE ALGEMEEN WERK.(C.A.W.)

Van de Volkstuinvereniging “Hellevoet”te Hellevoetsluis

 1. Het doel van de C.A.W.

De C.A.W. heeft tot doel gedurende het gehele jaar zorg te dragen dat op het door de vereniging gehuurde complex het “Algemeen Werk, zoals omschreven in Artikel 5 van dit reglement, uitgevoerd wordt.

 1. De samenstelling van de C.A.W.

De C.A.W. bestaat uit een administrateur, aan te wijzen door het bestuur en een aantal leden, gekozen door de ledenvergadering. Een van deze leden wordt aangewezen als coördinator.

 1. De taken van de C.A.W.

De C.A.W. heeft tot taak het complex goed bij te houden, het werk te signaleren en

te verdelen onder de leden, zorg te dragen voor de gereedschappen en andere

eigendommen van de vereniging en er zorg voor te dragen voor het onderhoud van

de opstal(len) van de vereniging.

 1. De taken van de leden van de C.A.W.
 2. De administrateur.

De administrateur is gehouden de administratie bij te houden door het schriftelijk vastleggen van het aantal gewerkte uren en de bijbehorende data van elk lid en zorgt, dat minimaal 7 dagen voor de dag, waarop gewerkt moet worden, de oproepbrief in het bezit is van het desbetreffende lid.

 1. De coördinator.

De coördinator signaleert de betreffende werkzaamheden.

Hij geeft door; aan de administrateur; hoeveel leden er moeten worden opgeroepen, en na de werkzaamheden, wie er gewerkt heeft en hoelang.

 1. De leden van de C.A.W. Bij toerbeurt in samenwerking met de coördinator begeleiden en Bij toerbeurt in samenwerking met de coördinator begeleiden en signaleren van het werk.
 1. Het Algemeen Werk.

Onder Algemeen Werk wordt verstaan: schoffelen van het hoofdpad en de parkeerplaats. Maaien, boomverzorging, schilderwerk, onderhoud kruiwagens en gereedschappen, onderhoud van sloten, parkeerplaats en praathuis en andere voor een goede verzorging van het complex door het bestuur noodzakelijk geachte werkzaamheden.

Het bezorgen van verenigingspost, o.a. uitnodigingen voor vergaderingen, oproepbrieven Algemeen Werk, tuinkrant, zaadkrant.

Hulpverlening ( bij ziekte en ongeval) aan medetuinders, (mits gemeld aan en ter beoordeling van het bestuur.)

 1. Aantal te werken uren.

Verplicht maximaal 1 x 3 uren per jaar.

 1. Bijzondere bepalingen.

Bij de indeling en toewijzing der werkzaamheden zal rekening worden gehouden met de leeftijd en de gezondheid van de leden. Het bestuur is vrijgesteld.

 1. Rapportage aan het bestuur.

De C.A.W. zal het bestuur in kennis stellen van het in gebreke blijven van leden.

Het bestuur onderzoekt de redenen van in gebreke blijven en geeft zonodig

uitvoering aan het bepaalde in Artikel 9 van dit reglement.

 1. Strafbepaling.

Een ieder die na 2 oproepen voor het Algemeen werk, hieraan geen gehoor heeft gegeven

en ook geen grondige reden voor zijn afwezigheid heeft opgeven bij de coördinator,

is zijn borg van €  75,– betaald via de jaarnota kwijt.

Dit bedrag vervalt aan de vereniging.

 1. Geschillen.

Bij geschillen tussen de leden en de C.A.W. beslist het bestuur, nadat beide partijen zijn gehoord

          Het bestuur van volkstuinvereniging Hellevoet.

Total Page Visits: 2327 - Today Page Visits: 1