Bouwvoorschriften

Bebouwing en inrichtingsvoorschriften voor de verhuurde volkstuinen.

1.       Het bouwen van opstallen:

1.1     Het bouwen van kweekkassen en bergingen is toegestaan. Voor het bouwen van opstallen dient toestemming te worden aangevraagd bij het bestuur van de Volkstuinvereniging Hellevoet. De aanvraag doen met een eenvoudige tekening, waar de plattegrond van de tuin en de gewenste opstal opstaat, compleet met maten van de lengte, breedte en hoogte. Het bestuur verleent schriftelijk toestemming voor de bouw van de opstallen. Zonder schriftelijke toestemming mag u niet met de bouw te beginnen.

1.2     De maximaal te bebouwen oppervlakte van een kweekkas en een berging samen, mag per tuinperceel van 10 roe niet meer bedragen dan 20% van het perceeloppervlak. Rekenvoorbeeld: Tuin met een oppervlak van 10 roe = 160 m2 mag maximaal 32 m2 aan opstallen hebben. Per perceel mag 1 kas en 1 berging inclusief luifel geplaatst worden. Bij tuinen met een groter perceeloppervlak mogen geen grotere kassen of bergingen gebouwd worden, wel kan een aanvraag ingediend worden voor een extra kas of berging, zodat bij een latere opsplitsing van een grote tuin dit weer aan de norm voldoet.

1.3     De kweekkas mag een maximale goothoogte van 2,4 meter, een nokhoogte van        3,0 meter en een oppervalk van ca. 20m2 hebben.   De berging mag een maximale goothoogte van 2,1 meter, een nokhoogte van   2,5 meter en een oppervlak van ca. 12m2 hebben.

1.4     De vrije afstand tussen een opstal en de grenzen rondom het tuinperceel moet tenminste 1 meter bedragen.                                                                                                                               Indien uw perceel aan een sloot grenst, dient u langs de sloot een vrije stook van 5 meter te laten. (schouwstrook)

1.5     De kweekkassen en bergingen bouwen met de hiervoor geschikte bouwmaterialen. De kassen opbouwen met aluminium of houten draagconstructies en roeden. De roeden bezetten met hele ruiten van tuindersglas.  Gescheurde, overlappende of gekitte ruiten zijn niet toegestaan. De bergingen opbouwen met een houten draagconstructie en houten bekleding naar keuze. De daken afwerken met dakbedekking of beplating naar keuze.

1.6     De fundaties van de kassen en de bergingen uitvoeren met prefab betonpoeren.          Gestorte betonconstructies zijn niet toegestaan.

1.7     De afwatering van de kweekkassen en bergingen opvangen in IBC containers of vaten en anders op eigen terrein laten wegvloeien.

2.       Het aanleggen van afscheidingen en voorzieningen:

2.1     De grenzen van een tuinperceel met de paden en de algemene ruimte mogen met hiervoor geschikte materialen worden afgezet.   De hoogte van deze afzetting mag maximaal 1,0 meter zijn, maar bij voorkeur lager.   De materialen moeten recht en strak worden aangebracht en in goede staat worden onderhouden.  De afscheiding moet een open karakter hebben van latten, planken of gaas.  Het toepassen van stalen profielplaten of golfplaten is hiervoor niet toegestaan.

2.2     De grenzen tussen de tuinpercelen onderling afzetten met bij voorkeur palen met een staaldraad, een houten plank of gaas. De hoogte van deze afzetting mag maximaal 0,5 meter zijn. De keuze van de afscheiding overleggen met de huurder van de aangrenzende tuin.   Het toepassen van stalen profielplaten of golfplaten is hiervoor niet toegestaan.

2.3     Voor al deze afscheidingen geldt dat de materialen open van structuur moeten zijn, zodat zon en wind er doorheen kunnen.

2.4     Op de grens tussen tuinpercelen aan de achterzijde mag bij uitzondering een dichte afscheiding van maximaal 1 meter hoog aangebracht worden.  Dit moet wel gebeuren met onderlinge toestemming van de beide huurders.

2.5     Het is niet toegestaan om bij tuinen die grenzen aan een sloot afdekzeilen of verharding op het talud van deze sloot aan te brengen.

2.6     Het is niet toegestaan om een steigertje voor het installeren van een pomp in de sloot of in het talud te maken.

          Het bestuur van volkstuinvereniging Hellevoet.

Total Page Visits: 1540 - Today Page Visits: 1
GDPR cookieconsent met Real Cookie Banner